Motorsportsenter i Lillesand (innlegg i LillesandsPosten, 28.08.18)

I vår ble det kjent at Nordbø Gård ble gjort tilgjengelig for planlegging av motorsportsenter. Gården er på ca 1.250 mål og ligger mellom Eigeland og Bjelland, på grensen mot Birkenes kommune. Den siste tiden har naboer og andre stilt spørsmålstegn ved den mulige etableringen. Vi vil i det følgende forsøke å informere om planer, hva som er gjort og hva som skal gjøres. Lillesand Vekst arbeider med muligheter for næringsutvikling i Lillesand. I denne saken har vi arbeidet med nettopp dette; potensialet for næringsutvikling.

 

Bakgrunn:

Lillesand By ligger mellom større byer. Svært mange av kommunens innbyggere arbeider utenfor kommunegrensa.

Samtidig har vi et næringsliv i kommunen. Håndverkere, fabrikker, handelsstand og andre. Alle i Lillesand ønsker at kommunen og byen skal bli et sted der folk bor – med levende lokaler, levende næringsliv og handel. Vi vil at «Sommerbyen» skal blomstre, utover sommeren. Vi vil at Lillesand skal være et sted flere vil besøke, flere vil bosette seg, og flere vil bruke pengene sine i.

Men – det er rett og slett ikke nok folk i Lillesand til at f.eks alle butikklokalene i sentrum kan fylles. Eller til at reiselivsnæringa lever trygt, godt og forutsigbart. Det er en uendelig kamp. Derfor må vi se på muligheter for å få flere folk til kommunen og byen – utover juli måned.

Dette er hovedgrunnen for at Lillesand Vekst engasjeres i arbeidet med et motorsportsenter.

Innen en kjøreavstand på 1 time fra Lillesand, bor det ca 250.000 mennesker. I tillegg til at Sørlandet er en relevant destinasjon for dansker og andre som kommer sydfra – dersom man har det riktige tilbudet

 

Asbjørn Olsen og Lillesand Vekst.

Det «vanlige» når det gjelder planlegging av idrettsanlegg er at idrettslagene melder et behov til kommunen. Og kommunen stiller med tomt – for den lokale idretten. Det tar tid, og det blir for nettopp det; den lokale idretten.

Asbjørn Olsen tenker større. Han vil bidra til å gi tilbud til hele Sør-Norge. Og det er her Lillesand Vekst kommer inn: Visjonen er å lage et anlegg som er økonomisk bærekraftig, og som blir Lillesand Dyrepark, med tilreisende – 7-8 måneder i året, der Lillesand kommunes næringsliv blir profitører.

Lillesand Motorsportpark skal bygges for idrett – OG for kommersielle interesser. Ulikt alle andre motorsportanlegg i Skandinavia. Og vi ønsker å gjøre dette på en miljøvennlig måte.

Lillesand Veksts arbeider for næringsutvikling, og dette er næringsutvikling – på en måte som kommunen ikke har opplevd før. Derfor engasjerer Lillesand Vekst seg i denne fasen.

Det er på to områder vi ser næringspotensialet, lokalt: Via (1) idretten og (2) kommersialiseringen av anlegget (konseptet)

 

Næringsutvikling, idrettsanlegget:

En studie av verdiskapingspotensialet av et (norsk) motorsportarrangement (altså idrettsdelen), utført av Norway Convention Bureau i 2016, viser til en regional verdiskapning på kr 2.690 pr tilreisende, pr døgn.

Lillesand Motorsportsenter bør kunne arrangere minst 15 idrettsarrangement pr år, med varighet på 3-4 dager pr arrangement. Antall tilreisende vil være 1.000-20.000 (et nasjonalt driftingstevne vil f.eks kunne ha 15-20.000 tilreisende i 4 dager).

Et lite, forsiktig overslag: Vi kan gå ut ifra et snitt på 3.000 tilreisende på 15 arrangement: 3.000 tilskuere x 15 arrangement x 3 døgn x 2.690 kroner = 363.150.000 kroner. Her har vi forsøkt å estimere idrettsaktivitetene på en forsiktig måte. Potensialet er mye høyere. Altså 363 millioner kroner til lokalt næringsliv: Transport- restaurant, overnatting- og dagligvarebransjen er de største profitørene på slike idrettsarrangement.

 

Næringsutvikling, konseptet:

Det er i planleggingen av dette vi skiller oss ut fra «vanlige» motorsportsentre i Skandinavia.

Da vi i vår hadde vi besøk av representanter fra et av de store bilmerkene, uttrykte han: «Dette er jo et eneste stort resort»! Vi var i Lillesand sentrum, viste han sjøen og Blindleia. Lillesand kan tilby noe ingen andre motorsportbaner kan; et konsept med bykjerne, overnatting, bespisning og andre tilbud, i tillegg til en tilrettelagt bane for kommersiell aktivitet i forbindelse med dette. Det er her Lillesand by «passer som hånd i hanske» – for «konseptet Lillesand Motorsportpark»

En ren kommersialisering av tilbudet.

Sammenhengen, nærheten mellom Lillesand og Lillesand Motorsportsenter samt e18 er en avgjørende faktor i utviklingen av næringspotensialet i dette prosjektet. Dette støttes av Administrerende Direktør, Clive Bowen i APEX Circuit Design Ltd, verdensledende på planlegging og design av økonomiske- og miljømessig, bærekraftige motorsportbaner.

Økonomiske modeller på dette potensialet skal utarbeides (forretningsplan), og det er her næringsutviklingspotensialet er størst for Lillesand. Det er på dette punktet vi snakker om «Lillesands Dyrepark».

 

Andre deler av Motorsportparken:

  • Vi ønsker en felles glattkjøringsbane for Agder til Motorsportparken.
  • Vi ønsker synergier med ski og sykkel. Det er god plass til å drive idrett – året rundt på området. Og får man ikke realisert skitunnel i Birkenes kommune har vi realiserbare planer om dette, i fjell på Nordbø. Det kan kombineres med vårt behov for masseuttak.
  • Vi planlegger et «Driving Experience Center», der man får testet- og trent sine kunnskaper som sjåfør på vei, grus og i terreng.
  • Klatrepark, gocart og andre relevante fasiliteter for barn vil være en naturlig del av parken – for barn/unge

I tillegg planlegger vi en del andre aktiviteter/muligheter som involverer forskning og utvikling, i mulig samarbeid med internasjonale aktører.

 

Vår visjon er «Verdens første grønne motorsportpark».

«Motor er ikke forenlig med frisk luft», får vi høre. «Dette brukes kun for å skape goodwill» Men vi mener det. Vi vil bygge for fremtiden.

På en motorsportbane kreves mye infrastruktur. Sikkerhet, servicebiler etc. Alt dette kan benytte «ren energi», levert lokalt.

 

Rallycross går foran. Petter Solberg kjører elektrisk fra 2020. Formel E er en suksess. Vi skal også gå foran. Tilrettelegge for fremtiden. For den er bærekraftig – også innen motorsport.

Samtidig som vi skal gi et tilbud for alle som også bruker fossilt brensel. Men fremtiden er ren.

 

Veien videre

Motorsportssenteret må ligge i Lillesand. Dette er en forutsetning for Asbjørn Olsens engasjement, og for Lillesand Veksts involvering. Men hvor i kommunen senteret skal ligge er ikke like viktig. Flere tomter har blitt vurdert, mens Nordbø Gård er funnet som den eneste realistiske. Der er det (1) nok plass, (2) kort nok fra E18 og (3) lengst fra bebyggelse. Vi ser Nordbø Gård som det absolutt beste alternativet å få gjennomført.

Derfor kan vi si: Blir ikke motorsportbanen bygget i Lillesand kommune vil ikke en slik bli realisert på Sørlandet.

Vi har også et ønske om innkjøring fra e18, innkjørsel «Lillesand Vest» ved Kjerlingland. Denne er dimensjonert for mye trafikk. Det er også ønskelig at veien går forbi YX, men intet krav. Det er uansett ikke aktuelt med trafikk gjennom/forbi gårdene på Bjelland eller Eigeland.

Et ingeniørmiljø (SWECO) er engasjert for å gjøre lyd-vurderinger. Disse er anbefalt som «de beste/grundigste». Dette blir selvsagt offentliggjort og gjort tilgjengelig for alle som ønsker det.

Et ingeniørmiljø (COWI) er også engasjert for å legge til rette for- og søke om omregulering. Dette er en prosess som tar tid. Det skal gjøres grundige sulfidundersøkelser, og alle andre undersøkelser som må gjøres ifm en omreguleringssøknad fra LNF-område. Søknaden skal behandles av administrasjonen, deretter av politikerne. Fylkesmannen skal også vurdere denne grundig før den evt kan godkjennes. I denne prosessen skal alle parter som kan tenkes berøres ha anledning til å bli hørt (høringsuttalelser). En omreguleringsprosess av denne størrelsen, og uten at den har vært en del av noen kommuneplan er svært omfattende. Og forpliktende.

Politikerne i Lillesand og deretter Fylkesmannen bestemmer om Nordbø Gård kan huse Lillesand Motorsportsenter.

Lillesand Veksts arbeid slutter ifm reguleringsarbeidet. Er omreguleringen positiv, dvs får man omregulert eiendommen til riktig formål må en organisasjon etableres.

 

Eierskap/finansiering

Uten initiativet til Asbjørn Olsen ville ikke et Motorsportsenter være aktuelt. Men Asbjørn Olsen skal ikke eie eller drifte dette senteret. Asbjørn er en ildsjel som bidrar på en måte som svært få andre. Som han f.eks gjorde da Lillesand kommune ønsket å kjøpe Slåttholmen, til beste for Lillesands befolkning.

Asbjørn har satt dette i gang, ved å gjøre tomt tilgjengelig, og sørge for/finansiere prosessen frem til søknad om omregulering.

Et idrettsanlegg som bygges er berettiget tippemidler, dersom det søkes av idretten. Men idretten må eie minst halvparten av tomten det skal bygges på. Så også her. Et idrettsanlegg eies ofte av et AS; kalt «-Navn- Eiendom AS, Eller Lillesand Motorsport Eiendom AS.

Driftselskapet, som skal gjøre næring av en evt motorsportbane, vil kunne være 100% eid privat. Som f.eks på Rudskogen der Harald Huysman Carting driver utleie av gocart etc. I Lillesand vil dette se veldig annerledes (større) ut, men modellen på Rudskogen gir et bilde.

Asbjørn Olsen har ikke planer om å engasjere seg i driftsselskapet. Og – han vil uansett bli en mindretallseier i eiendomsselskapet. Et eiendomsselskap hvor det ikke er realistisk med inntekter ut over et håp om inntjening av investerte midler- over tid.

 

Åpenhet

Vi forstår at det er diskusjon om lyd og naturmangfold. Vi forstår at veldig mange er entusiastisk til dette, og at andre er motstandere. Vi ønsker åpenhet rundt dette. Til enhver tid. Vi ønsker gode prosesser som fører fram til politiske, veloverveide valg. Som vi må forholde oss til.

Asbjørn Olsen er igangsetteren. Lillesand Vekst arbeider med næringspotensialet. Politikerne velger om dette kan gjennomføres. Og er de positive til- og evt vedtar en omregulering skal det bygges en organisasjon. For dette er Lillesands Motorsportsenter. Med trygge arbeidsplasser og god og forutsigbar omsetning til næringslivet.

«Vår Dyrepark»

Merk datoen 29.09 på YX, Kjerlingland. Her vil vi informere om konseptet – i forbindelse med en «motordag». Med mulig lansering av «Verdens første grønne Motorsportsenter»

 

På vegne av alle som står bak, og arbeider med initiativet,

Trond Are Gjone

 

 

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?
Mer

Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.
Mer